Hệ thống cơ sở đoàn

02/10/2014
Tính đến tháng 9 năm 2014, Đoàn Thanh niên Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh có tổng số 806 đoàn viên, tham gia sinh hoạt tại 6 đoàn cơ sở và 6 chi đoàn cơ sở:

1. Đoàn cơ sở Cơ quan Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh 
2. Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cầu phà thành phố HỒ Chí Minh
3. Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh 
4. Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Công trình Giao thông Sài Gòn
5. Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh 
6. Đoàn cơ sở Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh 
7. Chi đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh
8. Chi đoàn cơ sở Công ty CP Cơ điện lạnh
9. Chi đoàn cơ sở Công ty CP Cấp nước Kênh Đông
10. Chi đoàn cơ sở Công ty CP Phát triển Đô thị Sài Gòn Tây Bắc
11. Chi đoàn cơ sở Quỹ Bảo lãnh Tín dụng cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa