CHI BỘ TDH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ QUÝ II/2019

03/07/2019
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục chính trị tư tưởng, tính chiến đấu, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh bắt nguồn từ tư tưởng Đại Đoàn kết toàn Dân tộc, từ vai trò của Đảng trong Đại đoàn kết toàn dân và các Nguyên tắc xây dựng Đảng. Từ quan niệm "Đoàn kết là then chốt của thành công", Người xác định phải xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất và Đảng Cộng sản phải là hạt nhân của Đại đoàn kết trong Mặt trận này.  Muốn vậy, phải tăng cường tính giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường đoàn kết trong Đảng, thúc đẩy Đoàn kết toàn dân.  Xuất phát từ thực tế đó, cũng như dựa trên Hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên, Chi bộ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức [TDH] đã đưa nội dung này vào Kế hoạch Sinh hoạt Chuyên đề của năm;  Vừa qua, Chi bộ đã tổ chức buổi Sinh hoạt Chuyên đề Quý II/2019 với Tiêu đề: “Nâng cao tính giáo dục chính trị tư tưởng, tính chiến đấu, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
 
Đ/c Báo cáo viên trình bày cụ thể, toàn diện, mỗi phần đều có giải thích chi tiết, minh họa, phần cuối đã nêu được những gợi ý trọng tâm để tập thể Chi bộ thảo luận.  Đặc biệt trong phần liên hệ thực tiễn tại đơn vị, Chi bộ đã nêu lên nhiều vấn đề rất hay cần nghiên cứu sâu hơn nhằm làm thế nào để ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, tính chiến đấu, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh;  Tóm tắt lại, có một số chủ điểm sau đây:

Vấn đề đoàn kết có tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, nhờ đoàn kết trong Đảng mà dẫn tới Đại đoàn kết Toàn dân.  Để thực hiện đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Hồ Chí Minh yêu cầu phải thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng, đặc biệt là nguyen tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình. 

Để tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây:  (a)  Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới;  (b)  Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành;  (c)  Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể Chính trị - Xã hội. Xây dựng và thực hiện cơ chế để phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng tiếp thu những ý kiến của các tổ chức, đoàn thể để xây dựng, bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội;  (d)  Gắn tăng cường đoàn kết, nhất trí trong Đảng với củng cố khối Đại đoàn kết Toàn dân; Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng và Cán bộ, Đảng viên đối với việc xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Trong giai đoạn phát triển mới, Đảng đang đứng trước những nhiệm vụ và thử thách lớn;  Đảng chỉ mạnh thực sự khi trong Đảng có sự đoàn kết thống nhất cả trong tư tưởng, hành động và tổ chức.  Tính chất then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng thể hiện trong các quan điểm sau:  (a)  Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thu hút và phát huy tiềm năng trí tuệ của toàn dân tộc.  Cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân; (b)  Cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ Cán bộ, Đảng viên có đủ đức và tài, có tinh thần trách nhiệm, năng động, dám nghĩ, dám làm... không chỉ là sự quan tâm, phát huy nhân tố con người trong Đảng, mà còn để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc;  (c)  Kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan lieu;  (d)  Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng:  Phương thức lãnh đạo của Đảng có vai trò quan trọng để đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.  Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trước hết và đặt trọng tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội.  Phát huy vai trò gám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đảng tiếp thu những ý kiến của các tổ chức, đoàn thể để bổ sung, phát triển, điều chỉnh đường lối, chủ trương, để đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.
 
Tóm lại, để nâng cao tính giáo dục chính trị tư tưởng, tính chiến đấu, tăng cường đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây:  (a)  Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho từng giai đoạn phát triển;  (b)  Muốn đề ra đường lối, chủ trương, quyết sách phù hợp, Đảng phải nâng cao tầm trí tuệ, nắm chắc yêu cầu thực tiễn, tình hình trong nước và quốc tế để tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới;  (c)  Trong hoạch định đường lối phải tránh bảo thủ, trì trệ, vội vàng, làm tốt công tác dự báo, chú ý đến những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời nghiên cứu, tổng kết, bổ sung.  Việc xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới phải quy tụ, xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, Đoàn kết toàn Dân tộc;  (d)  Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành;  (e)  Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biến chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội.  Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện rất cần thiết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế.
 
Kết thúc phần thảo luận, Đ/c Bí thư tóm tắt:  Trong giai đoạn hiện nay chúng ta cần tiếp tục vận dụng và phát triển những quan điểm về nâng cao tính giáo dục chính trị tư tưởng, tính chiến đấu, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới.  Đ/c Bí thư đánh giá cao chất lượng buổi Sinh hoạt, đồng thời gợi ý một số giải pháp để triển khai ứng dụng nội dung Chuyên đề trong thời gian tới.  Cấp ủy cũng biểu dương tinh thần của toàn thể Đảng viên, đã cố gắng dành thời gian nghiên cứu, tổng hợp, lập Đề cương chi tiết, phần trình bày của Báo cáo viên tương đối đầy đủ, sâu sắc.  Toàn thể Đảng viên đều đã hiểu rõ, quán triệt nội dung, tinh thần của Chuyên đề, đóng góp và bổ sung ý kiến khá hay, cụ thể;  Nhân dịp này, Cấp ủy kêu gọi Tập thể Chi bộ phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
 
Chi bộ TDH

Các tin liên quan