Chức năng, nhiệm vụ

02/10/2014
  1. Nhằm thông tin, tuyên truyền, giới thiệu hoạt động của các cơ sở đảng trực thuộc, của các Đoàn thể Công ty và của Đảng bộ đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động; đồng thời với các cấp, các ngành và xã hội.
  2. Kịp thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các cơ sở, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động.