Ban tổ chức Đảng ủy

02/10/2014
BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY
CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 02 - QĐ/ĐU ngày 03/9/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty (xem Quyết định); là cơ quan tham mưu của Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Công ty về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực Tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đồng thời là Ban chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, đảng viên của Đảng bộ Công ty.

 
 Đ/c Trương Văn Non- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty
 chụp ảnh cùng tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty (từ trái qua: đ/c Trần Ngọc Nga- UVTV,
Trưởng Ban Tổ chức; đ/c Trương Văn Non; đ/c Nguyễn Hồng Thủy- UV.BCH Đảng bộ,
Phó Ban Tổ chức Đảng ủy và đ/c Bạch Ngọc Chí Thanh- Phó Ban Tổ chức Đảng ủy)

Ban Tổ chức Đảng ủy được Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty giao thực hiện các nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, tham mưu và đề xuất
 • Nghiên cứu, tham mưu đề xuất Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy (sau đây gọi tắt là Đảng ủy) cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Thành ủy thành các giải pháp thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
 • Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, quyết định về công tác nêu trên theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy.
 • Tham mưu Đảng ủy về công tác quản lý cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, khen thưởng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ diện Đảng ủy Công ty quản lý.
 • Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy xét tặng Huy hiệu Đảng và khen thưởng Tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo quy định của Trung ương và Thành ủy.
 • Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy (thông qua Ban Tổ chức Thành ủy, bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ)  kết luận đối với cán bộ, đảng viên thuộc diện Đảng ủy Công ty quản lý có vấn đề cần xem xét về chính trị; đề xuất xử lý và bố trí sử dụng những trường hợp cán bộ, đảng viên thuộc diện Đảng ủy quản lý có vấn đề về chính trị.
2. Thẩm định (đề xuất Ban Tổ chức Thành ủy, bộ phận bảo vệ chính trị nội bộ)
 • Thẩm định các đề án nhân sự, tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ do cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trình Ban Thường vụ.
 • Thẩm định và trình Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ.
 • Thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên phục vụ cho công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý.
3. Tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy theo dõi hoạt động và quản lý tổ chức cơ sở đảng nói chung và tổ chức cơ sở đảng tại các doanh nghiệp liên doanh, liên kết của Công ty.

4. Hướng dẫn, kiểm tra.
 • Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các Tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, Thành ủy và Đảng ủy Công ty về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chỉnh trị nội bộ và việc thi hành Điều lệ Đảng.
 • Hướng dẫn tổ chức cơ sở đảng về chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý hồ sơ đảng viên; thống kê về tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên theo quy định.
5. Thực hiện một số nhiệm vụ.
 • Quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý phiếu đảng viên theo quy định.
 • Quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên theo phân cấp.
 • Trình Ban Thường vụ hồ sơ kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức.
 • Thực hiện nghiệp vụ công tác tổ chức, công tác cán bộ và công tác đảng viên theo quy định.
6. Công tác phối hợp. Ban Tổ chức Đảng ủy có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận có liên quan để tham mưu cho Đảng ủy thực hiện tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thành tích đã đạt được

Ban Tổ chức Đảng ủy được Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tặng Giấy khen và biểu dương "Đạt thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013- 2014” tại Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2013- 2014 của Đảng bộ, tổ chức ngày 16/5/2014.