Nhiệm vụ Ban biên tập

25/10/2014
  1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban biên tập.
  2. Tổ chức thực hiện khai thác thông tin từ các nguồn trong toàn Đảng bộ Công ty và nguồn từ các đơn vị có liên quan để đảm bảo cho trang web hoạt động theo đúng kế hoạch đã duyệt. Chọn lọc, biên tập và duyệt nội dung thông tin cũng như hình thức trình bày đảm bảo hoạt động của trang web.
  3. Chỉ đạo và giám sát các mặt hoạt động cũng như kỹ thuật của trang web nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và kịp thời đối với thông tin đã tích hợp cũng như khả năng phát triển mở rộng.
Địa chỉ liên hệ
Số 33- 39 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (84.8) 38213990; Fax:   (84.8) 3821 4036
E-Mail:    bbtwebdangdoan@hfic.vn