HOẠT ĐỘNG "VỀ NGUỒN" NĂM 2017

27/12/2017

          Thực hiện chương trình công tác tuyên giáo năm 2017 của Đảng ủy công ty Cổ phần công trình giao thông Sài Gòn; kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 31/03/2017 của Đảng ủy công ty về thực hiện chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động số 02-Ctr/ĐU ngày 19/12/2016 về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Ngày 6/10/2017, Đảng ủy công ty CP Công trình đã tổ chức hoạt động " Về nguồn"năm 2017 tại Khu căn cứ rừng Sác, huyện Cần Giờ, một số hình ảnh hoạt động như sau:

 Trong hình ảnh có thể có: mọi người đang đứng, bầu trời và ngoài trời

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, giày, đám đông và ngoài trời

 Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng, giày, trẻ em và ngoài trời

  Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng, giày và ngoài trời

 NGUYỄN ĐỨC HOÀI                                 

(Đảng bộ Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn)