Quá trình hình thành và phát triển

02/10/2014
Trước tháng 10/2013, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) là tổ chức Đoàn cấp cơ sở trực thuộc Đoàn Khối Dân Chính Đảng thành phố, bao gồm 6 chi đoàn trực thuộc với tổng cộng 121 đoàn viên.

Gắn liền với sự phát triển cũng như đảm nhận nhiều nhiệm vụ chính trị và kinh tế mà Nhà nước giao cho HFIC, trong đó có nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã có chủ trương nâng cấp Đảng ủy HFIC thành Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy quản lý.

Trên cơ sở đó, ngày 07/10/2013 Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã có Quyết định số 341/QĐ-ĐTN về việc thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (Đoàn Công ty). Tại thời điểm thành lập Đoàn Công ty có 713 Đoàn viên, đến nay, Đoàn số của Đoàn Công ty là 806 Đoàn viên sinh hoạt tại 6 Đoàn cơ sở và 6 chi Đoàn cơ sở.

Đoàn Công ty trong giai đoạn mới không chỉ có nhiệm vụ tập hợp đoàn viên thanh niên từ văn phòng HFIC mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp thanh niên từ các công ty thành viên đã và sẽ tiếp nhận để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các công ty thành viên HFIC nói riêng và toàn HFIC nói chung.