Lịch sử hình thành

02/10/2014
Ngày 18 tháng 10 năm 2007, Ban Chấp hành Trung ương Đảng có thông báo Kết luận số 15-KL/TW “cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố để huy động vốn và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và các lĩnh vực kinh tế quan trọng của thành phố”. Từ đó, ngày 04/11/2009, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 2103/TTg-ĐMDN đồng ý về nguyên tắc việc thành lập Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC); trong đó quy định cụ thể về chức năng nhiệm vụ, ngoài những nhiệm vụ của Quỹ đầu tư phát triển địa phương trước đây, Thủ tướng Chính phủ cho phép HFIC thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các tổng công ty và công ty nhà nước, các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, các công ty cổ phần được chuyển đổi từ các công ty nhà nước độc lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 02 tháng 02 năm 2010, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 576/QĐ-UBND thành lập Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) trên cơ sở chuyển đổi tổ chức Quỹ Đầu tư phát triển đô thị Thành phố trước đây, được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 1996. Sau đó, trong năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có các Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 phê duyệt Phương án triển khai thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của HFIC; Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2012 về việc chuyển giao 05 Công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước về làm doanh nghiệp thành viên của HFIC để thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Từ tháng 9 năm 2013 trở về trước: Tổ chức Đảng Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Đảng ủy HFIC) là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng  thành phố Hồ Chí Minh, có 07 Chi bộ trực thuộc với 218 đảng viên. Trong đó có 02 đơn vị là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và 05 đơn vị là loại hình công ty cổ phần.

Từ tháng 9 năm 2013 đến nay:  Ngày 21 tháng 9 năm 2013, Đảng bộ cơ sở HFIC được Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định số 2234-QĐNS/TU ký ngày 21 tháng 6 năm 2013 về việc thành lập Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy với 14 tổ chức đảng trực thuộc và chỉ định Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013-2015 với 21 đồng chí. Đến nay, Đảng bộ HFIC có tổng số 14 chi bộ cơ sở và đảng bộ cơ sở trực thuộc (trong đó có 36 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở) , Ban Chấp hành Đảng bộ HFIC có 23 đồng chí, với 632 đảng viên trên tổng số 5.604 cán bộ, viên chức, người lao động. Trong tổng số 14 doanh nghiệp có tổ chức Đảng thuộc phạm vi lãnh đạo của Đảng bộ HFIC hiện nay, có: 06 đơn vị là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và 08 đơn vị là loại hình công ty cổ phần.

Sau khi được Ban Thường vụ Thành ủy TP.Hồ Chí Minh công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy và chỉ định Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2013-2015, Đảng ủy HFIC đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xúc tiến việc tiếp nhận và bàn giao các tổ chức cơ sở đảng từ Đảng bộ khối Dân - Chính - Đảng TP, Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải TP, Quận ủy Thủ Đức, Quận ủy Bình Tân và Huyện ủy Củ Chi; tiến hành khắc dấu mới và thu đổi dấu cũ; nhanh chóng thành lập các Ban Tuyên giáo, Tổ chức, Văn phòng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HFIC; xây dựng chương trình công tác nhiệm kỳ và các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực và các Ban xây dựng Đảng, quy chế quản lý tài chính của Đảng ủy. 

Hiện nay, tổng biên chế chuyên trách Đảng, Đoàn Thanh niên do Ban Thường vụ Thành ủy phân bổ là 08 đồng chí, 02 đồng chí là chuyên trách Công đoàn và 03 đồng chí do HFIC ký hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ của chuyên trách Đảng, Đoàn Thanh niên.