Quy trình xét tặng huy hiệu Đảng

02/10/2014
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH TIÊU BIỂU 3 NĂM LIỀN, 5 NĂM LIỀN
 
I. Cơ sở pháp lý

1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban chấp hành Trung ương về “thi hành Điều Lệ Đảng”. 
3. Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”.
4. Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng”.

II. Thành phần hồ sơ

1. Tờ khai đề nghị tặng Huy Hiệu Đảng của đảng viên (mẫu 6-HHĐ).
2. Lý lịch đảng viên (bản chính) và sơ yếu lý lịch đảng viên (M1) để đối chiếu.
3. Văn bản đề nghị xét tặng sớm  đối với những trường hợp đảng viên bị bệnh nặng,  do chi bộ xét, đảng ủy cơ sở và cấp ủy cấp trên cơ sở xét, đề nghị (nếu có).
4. Danh sách đảng viên đề nghị tặng Huy hiệu Đảng (mẫu 4-HHĐ), danh sách đảng viên đề nghị cấp lại Huy hiệu Đảng bị mất (mẫu 4A-HHĐ) danh sách đảng viên đề nghị truy tặng Huy hiệu Đảng (mẫu 4B-HHĐ) do ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở xét, lập danh sách, ký tên và đóng dấu (dữ liệu đồng bộ phải khớp với danh sách)
5. Công văn đề nghị của ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy (do thường trực cấp ủy ký).

III. Thời gian thực hiện

Thời gian Ban Tổ chức Thành ủy (Phòng Cơ sở đảng viên) tiếp nhận hồ sơ xét tặng huy hiệu Đảng theo 4 đợt trong từng năm cụ thể :

- Đợt 3/2 : Từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- Đợt 19/5: Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 4 hàng năm.
- Đợt 2/9 : Từ ngày 15 đến ngày 31 tháng 7 hàng năm.
- Đợt 7/11: Từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 9 hàng năm.

Trước 7 ngày của mỗi đợt các đơn vị đến Phòng Cơ sở đảng viên nhận quyết định, giấy chứng nhận, Huy hiệu Đảng và đến Văn phòng Thành ủy nhận tiền thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng.