Cơ cấu tổ chức

25/10/2014
  1. Ban biên tập do Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty quyết định thành lập và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về hoạt động của Ban biên tập. Việc tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban biên tập do Trưởng Ban biên tập quyết định.

  2. Ban biên tập gồm Trưởng Ban, có từ 01 đến 02 Phó Trưởng Ban biên tập và các thành viên Ban biên tập:
    • Trưởng Ban biên tập: có quyền quản lý, quyền cao nhất trong việc duyệt và đưa tin tích hợp vào trang web.
    • Phó Ban biên tập thường trực: giúp việc cho Trưởng Ban trong việc duyệt, chỉnh sửa, bổ sung và đưa tin.
    • Phó Ban biên tập: giúp việc cho Trưởng Ban về kỹ thuật trang web.
    • Các thành viên: thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban hoặc phó ban (theo phân công).