Chức năng, nhiệm vụ

02/10/2014
Đảng ủy HFIC là cấp ủy trực thuộc Thành ủy, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy; có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch được lãnh đạo Thành ủy và UBND Thành phố giao
Chức năng

Đảng ủy HFIC là cấp ủy trực thuộc Thành ủy, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy; có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch được lãnh đạo Thành ủy và UBND Thành phố giao; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ và các hoạt động khác của doanh nghiệp. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị để lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với  việc xây dựng các công ty TNHH một thành viên và công ty cổ phần trực thuộc, các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS và Hội Cựu chiến binh ở cơ sở vững mạnh.

Nhiệm vụ

  • Lãnh đạo xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của các công ty thành viên có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ HFIC. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc  thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị; đề cao cảnh giác, giữ gìn và bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, bảo đảm an toàn đơn vị.

  • Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Điều lệ của doanh nghiệp nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển doanh nghiệp.
     
  • Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghiêm chế độ, nền nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo việc xây dựng, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy chế hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên. Bồi dưỡng cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách công tác Đảng; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; đánh giá chất lượng, khen thưởng, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên theo quy định. Bảo đảm đoàn kết nội bộ; phát hiện, ngăn chặn và  xử lý kịp thời những biểu hiện lệch lạc, “tự diễn biến” , trái với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.