Văn phòng Đảng ủy

25/10/2014
SƠ NÉT VỀ VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP. HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ LÂM THỜI 2013 – 2015
SƠ NÉT VỀ VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY 
CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP. HỒ CHÍ MINH 
NHIỆM KỲ LÂM THỜI 2013 – 2015.

Văn phòng Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Văn phòng Đảng ủy HFIC) được thành lập tại Quyết định số 01-QĐ/ĐU ngày 03 tháng 9 năm 2013 do Bí thư Đảng ủy HFIC ký với nhân sự chuyên trách là 03 đồng chí; hoạt động theo Quy chế làm việc được Đảng ủy HFIC ban hành. 


Đ/c Trương Văn Non, Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho tập thể Văn phòng Đảng ủy
Công ty nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy năm 2014

Văn phòng Đảng ủy HFIC là một trong các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố; là đầu mối nối liền giữa các Ban của Đảng ủy Công ty, các đoàn thể, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty (gọi tắt là Đảng ủy) với Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy HFIC. Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Công ty, Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Đảng ủy để tổ chức, điều hành, xử  lý công việc hàng ngày của Đảng bộ; tổ chức xử lý thông tin và tham mưu tổng hợp phục vụ Đảng ủy và Ban Thường vụ ra các quyết định và kiểm tra việc thực hiện các quyết định theo Quy chế số 01-QC/ĐU của Đảng ủy Công ty đã ban hành ngày 05 tháng 11 năm 2013. 

Văn phòng Đảng ủy là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm tổ chức quản lý ngân sách Đảng bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước và quy chế quản lý tài chính theo Quy chế số 01-QC/ĐU của Đảng ủy Công ty đã ban hành ngày 05 tháng 11 năm 2013. 

Văn phòng Đảng ủy HFIC thực hiện chức năng, nhiệm vụ sau đây
 1. Giúp Ban Thường vụ (trực tiếp là Thường trực Đảng ủy) tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày và tổ chức thực hiện chương trình công tác, quy chế làm việc; phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Ban Tổ chức Đảng ủy theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2015 và quy chế  quản lý tài chính của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2015.

 2. Văn phòng Đảng ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và tổng kết năm theo quy định. Ngoài ra, phải đảm bảo báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề và thông tin cho Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HFIC phụ trách tổ chức cơ sở Đảng khi có tình hình cấp bách hoặc có yêu cầu của Thường trực. Để tham mưu, tổng hợp kịp thời, Văn phòng thường xuyên giữ liên hệ với các đồng chí Trưởng nhóm được phân công phụ trách để chuẩn bị tài liệu cung cấp cho Ban Thường vụ làm việc theo nội dung trong Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy đã được ban hành.
   
 3. Nghiên cứu, tổng hợp, xử lý thông tin và đề xuất giải pháp phục vụ Ban Thường vụ Đảng ủy HFIC ra quyết định chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của Đảng bộ; những việc trọng tâm được xác định cho từng thời gian hoặc vấn đề mới phát sinh.

 4. Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn kiện của Đảng ủy Công ty. Thực hiện nghiêm ngặt chế độ bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; khai thác các tài liệu, văn kiện của Đảng đúng quy định. Tổ chức in ấn, sao y, sao lục, sao chụp các văn bản của Đảng ủy Công ty và cấp ủy cấp trên.

 5. Phối hợp với các Ban Đảng và các đoàn thể của Đảng ủy, với cấp ủy các cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ, để:

  • Nắm thông tin theo yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy.
  • Thực hiện khâu cuối cùng kiểm tra về thể thức văn bản và thẩm quyền ban hành, bảo đảm đúng thể loại, thể thức văn bản và thẩm quyền ban hành. Văn phòng  chịu trách nhiệm về hình thức văn bản đúng “Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng” ban hành theo Quyết định số 31-QĐ/TW ngày 01/10/1997 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 11-HD/VPTW ngày 28/5/2004 của Văn phòng Trung ương Đảng; các Ban Đảng và đoàn thể chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu thuộc lĩnh vực của Ban Đảng và đoàn thể mình.
  • Văn phòng Đảng ủy là đầu mối phối hợp với các Ban Đảng và các đoàn thể của Đảng ủy trong việc tổ chức, giúp Thường trực Đảng ủy chuẩn bị các văn bản, nghị quyết chuyên đề để trình hội nghị Ban Thường vụ hoặc Thường trực Đảng ủy ký; đồng thời theo dõi việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị hoặc sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị đó. Là đầu mối tổ chức quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu hoạt động hành chính, ngân sách của Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy.

 6. Quản lý tài chính, tài sản của Đảng ủy Công ty nhằm bảo đảm điều kiện, phương tiện hoạt động của Đảng ủy, của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và các Ban Đảng, các đoàn thể của Đảng ủy Công ty. Tổ chức việc bảo vệ tài liệu, tài sản của cơ quan Đảng ủy Công ty. Tổ chức tiếp đón khách đến liên hệ công tác, làm việc với Đảng ủy Công ty.

 7. Văn phòng Đảng ủy tham mưu, trình Phó Bí thư Thường trực xem xét, ký báo cáo quyết toán năm, dự toán năm và báo cáo công khai tài chính trình Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty sau khi kết thúc và quyết toán năm tài chính.

 8. Mỗi tháng 1 lần, trong cuộc họp giao ban với các Ban Đảng và chuyên trách các đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy giúp Phó Bí thư Thường trực theo dõi để chỉ đạo những công việc trọng tâm; giúp Thường trực Đảng ủy theo dõi chỉ đạo công việc với cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng ba tháng/lần.

 9. Văn phòng Đảng ủy có trách nhiệm ghi biên bản, dự thảo nghị quyết các phiên họp của Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực; sau đó thông báo các ý kiến kết luận các phiên họp đến các ủy viên và các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện.
Theo chức năng, nhiệm vụ như trên, Quy chế số 01-QC/ĐU của Đảng ủy Công ty đã ban hành ngày 05 tháng 11 năm 2013 cũng xác định rõ phân công trách nhiệm cho Chánh Văn phòng, chuyên viên phụ trách kế toán tài chính, tổng hợp, văn thư lưu trữ của Văn phòng cấp ủy; đồng thời cũng minh định rõ mối quan hệ phối hợp công tác của Văn phòng Đảng ủy với các Ban Đảng, UBKT Đảng ủy, với các cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ HFIC, với các tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi lãnh đạo của Đảng bộ HFIC và với các Ban Đảng thuộc Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. 

Phát huy truyền thống lịch sử 84 năm trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy; hoạt động của Văn phòng Đảng ủy HFIC trong năm qua, đã tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các chương trình công tác, văn bản hóa những chỉ đạo của cấp ủy về nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu, thông tin phục vụ cấp ủy chỉ đạo kịp thời. Văn phòng cấp ủy đã chủ động tham mưu, giúp Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy HFIC thực hiện đúng quy chế làm việc và chương trình kế hoạch công tác. Với chức năng là cơ quan tham mưu, phục vụ; Văn phòng cấp ủy đã bám sát những nhiệm vụ trọng tâm, chủ động đề xuất, giúp cấp ủy có những dự báo trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng ủy HFIC đã đề ra; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, là bộ phận tham mưu đắc lực, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh./.