Đảng bộ Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh

27/10/2014
ĐẢNG BỘ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Đảng bộ công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 379-QĐ/ĐUS ngày 05/6/2008 của Đảng bộ Sở Tài Chính thành phố Hồ Chí Minh với tiền thân là Chi bộ ban xổ số kiến thiết thành phố gồm 2 chi bộ trực thuộc (Chi bộ Xổ số kiến thiết và chi bộ Xí nghiệp In Tài Chính) trực thuộc Sở Tài Chính. Thời gian đầu khi thành lập chi bộ chỉ có 05 đảng viên, trong đó 03 nữ. Hoạt động của chi bộ lúc ấy gặp rất nhiều khó khăn nhưng tập thể chi bộ đã quyết tâm phấn đấu để xây dựng tổ chức Đảng của đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty sau này.

Đến ngày 21.8.2013 theo quyết định của Ban Tổ chức Thành ủy về thành lập Đảng bộ cấp trên cơ sở Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC), chuyển giao sinh hoạt 14 đảng bộ, chi bộ cơ sở về đảng bộ trong đó có Đảng bộ công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết thành phố Hồ Chí Minh. Từ thời gian này Đảng ủy công ty trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty đầu tư tài chính Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay tổng số đảng viên đã được 49 đồng chí (trong đó chi bộ Xổ số kiến thiết có 27 đảng viên, chi bộ xí nghiệp In tài chính có 22 đảng viên), Ban chấp hành đảng bộ gồm 5 đồng chí trong đó có 02 nữ.

 
Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ
Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết TP. Hồ Chí Minh

Trong quá trình hoạt động và phát triển, đảng bộ công ty luôn là hạt nhân chính trị lãnh đạo công ty thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị- xã hội (Công đoàn và Đoàn thanh niên) phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, thời gian qua Đảng ủy công ty luôn quan tâm công tác phát triển đảng; chú trọng công tác bồi dưỡng, rèn luyện các quần chúng ưu tú để làm nguồn kết nạp đảng. Xác định rõ đối tượng, tập trung tuyên truyền, bồi dưõng, phân công trách nhiệm cụ thể cho đảng viên làm công tác tuyên truyền, bồi dưỡng quần chúng, làm tốt công tác phát triển Đảng. Trong đó chú trọng đến những cá nhân ưu tú trong hai tổ chức đoàn thể là Công đoàn và Đoàn Thanh niên, chú trọng theo dõi, giúp đỡ, giao nhiệm vụ cụ thể để thử thách, rèn luyện những đối tượng đã được bồi dưỡng; quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức quần chúng hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho công nhân, viên chức, lao động về Đảng, đặc biệt là bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao ý chí và tinh thần tự giác phấn đấu vào Đảng của quần chúng, thông qua đó tạo nguồn giới thiệu cho công tác phát triển Đảng.

Là tổ chức chính trị xã hội quan trọng, Công đoàn cơ sở công ty với 02 Công đoàn bộ phận và 13 tổ Công đoàn với 356 đoàn viên luôn nhận thức rõ trách nhiệm to lớn của mình đối với công tác xây dựng Đảng, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao tinh thần tự giác phấn đấu vào Đảng của người lao động, chú trọng việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, tạo điều kiện để công nhân lao động, đoàn viên công đoàn phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên của Đảng.

Đoàn thanh niên là lực lượng dự bị tin cậy, cánh tay đắc lực của Đảng, tổ chức Đoàn thanh niên trong công ty được thành lập từ những năm 80 của thế kỷ 20, đến năm 1987 thì giải thể do tất cả đoàn viên đã trưởng thành đoàn. Năm 1999 tổ chức đoàn thanh niên được thành lập lại theo quyết định số 08/QĐ-99 ngày 08/11/1999 của Đoàn Sở Tài Chính với 02 chi đoàn bộ phận là chi đoàn Xổ số kiến thiết và chi đoàn Xí Nghiệp In tài chính với tổng số đoàn viên là 67 đoàn viên. Cùng với tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn Thanh niên luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Cấp ủy Đảng, chính quyền và các bộ phận trong cơ quan, đơn vị, Đoàn viên luôn xung kích, hăng hái đi đầu trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị, với khẩu hiệu: “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Hoạt động của lớp đoàn viên trẻ đã tạo cho công ty luôn có một sức sống mới, một tinh thần hăng say lao động, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trải qua nhiều giai đoạn với nhiều thay đổi, những khó khăn phức tạp do nhiều yếu tố khách quan, có lúc tổ chức Đảng chưa thật ổn định nhưng các cấp ủy từng thời kỳ đã, luôn và sẽ quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và người lao động, quan tâm lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy công ty và các đoàn thể hoạt động tốt, phát huy dân chủ cơ sở, tìm ra các giải pháp khắc phục khó khăn, đổi mới phương thức hoạt động, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh có hiệu quả; không ngừng giáo dục CBNV-NLĐ tự giác, trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của công ty.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, từ khi thành lập đến nay nhiều năm liền đảng bộ công ty luôn giữ vững danh hiệu tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.