Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW8 Khóa XIII

04/12/2023

       Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám (khóa XIII), Kế hoạch số 293-KH/TU ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (viết tắt là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII); Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trong toàn hệ thống Đảng bộ Công ty.

Hội nghị được tổ chức vào ngày 04 tháng 12 năm 2023 với 16 điểm cầu, 1020 người tham dự, cụ thể tại hội trường Công ty là điểm cầu chính và tại các điểm cầu trực tuyến ở các hội trường, phòng họp các đơn vị thành viên. Trong 01 lần tổ chức học trực tuyến với thời lượng 01 ngày tại 16 điểm cầu đã triển khai phổ biến, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia học tập, nghe quán triệt. Đến nay Đảng bộ Công ty đã hoàn tất việc học tập Nghị quyết.

Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty thể hiện sự đồng tình cao và cho rằng các nội dung của Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám khóa XIII là thật sự cần thiết, kịp thời, có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng và việc phát triển xây dựng đất nước trong thời gian tới.

Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ tám (khóa XIII) tại Đảng bộ Công ty được tổ chức kịp thời, hiệu quả, tất cả đảng viên, người lao động và Ban Chấp hành các đoàn thể đều được học tập, nghiên cứu và phổ biến quán triệt thực hiện. 

 

Các tin liên quan