Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. HCM tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai về Quy định 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư

23/11/2023
        Ngày 23/11/2023, Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP. HCM (HFIC) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai về Quy định 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống công ty.

Hội nghị tuyên truyền sâu rộng cho tất cả cán bộ, đảng viên, người lao động trong hệ thống Công ty về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TP. HCM về lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc “cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”.

Tăng cường các biện pháp nâng cao sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước thông tin xấu, độc. Tuyên truyền những quy định của pháp luật về an ninh mạng, những chuẩn mực trong ứng xử, tranh luận, phản biện trong môi trường mạng xã hội; trang bị kỹ năng tiếp nhận thông tin, phân tích, đánh giá được độ tin cậy của thông tin trên truyền thông xã hội; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc sử dụng mạng xã hội hiệu quả, thiết thực và lành mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân, cộng đồng và dân tộc.

Các tin liên quan