Chi bộ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức tổ chức Sinh hoạt Chuyên đề Quý I/2021

07/04/2021
Giáo dục Chủ nghĩa Yêu nước Việt Nam cho Cán bộ, Đảng viên và Người Lao động

 

Chủ nghĩa Yêu nước Việt Nam là nội dung cốt lõi của tư tưởng, của nhân sinh quan và thế giới quan Việt Nam, là hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn Dân tộc. 

Để phát huy tinh thần yêu nước, cần nâng cao nhận thức của Cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về lòng yêu nước, về lý tưởng cách mạng và sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, cụ thể hóa thành các chính sách và phong trào thi đua thiết thực.  Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống phải góp phần làm cho mỗi người, trước hết là đội ngũ Cán bộ, Đảng viên và Người Lao động [CB, ĐV & NLĐ] nhận thức rõ yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh, và thực hành yêu nước là một trong những nhân tố quan trọng, góp phần làm nên thắng lợi của Sự nghiệp Cách mạng.  Tinh thần yêu nước đó còn phải được thể hiện cụ thể trong công việc hàng ngày của mỗi Cán bộ, Đảng viên và Người Lao động.  

Xuất phát từ thực tế đó, đồng thời dựa trên Hướng dẫn số 40-HD/BTGTW ngày 01/9/2017 của Ban Tuyên giáo TW, về Thực hiện Chương trình bồi dưỡng Chuyên đề “Chủ nghĩa Yêu nước Việt Nam” dành cho CB, ĐV và Nhân dân, Chi bộ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức [TDH] đã đưa nội dung này vào Kế hoạch Sinh hoạt Chuyên đề Quý I/2021 với Tiêu đề:  Giáo dục Chủ nghĩa Yêu nước Việt Nam cho Cán bộ, Đảng viên và Người Lao động”.

 

          Đ/c Báo cáo viên trình bày khá cụ thể, toàn diện, giải thích chi tiết cũng như gợi ý trọng tâm để Chi bộ thảo luận.  Đặc biệt trong phần liên hệ thực tiễn tại đơn vị, Chi bộ đã nêu lên nhiều vấn đề khá hay và sẽ có nghiên cứu sâu hơn, nhằm làm thế nào để ngày càng nâng cao tinh thần yêu nước cho CB, ĐV & NLĐ trong đơn vị;  Tóm tắt lại, buổi sinh hoạt có một số chủ điểm sau đây: 

 

          Chủ nghĩa Yêu nước Việt Nam là tổng hòa các yếu tố tri thức, tình cảm, ý chí của con người Việt Nam, tạo thành động lực tinh thần mạnh mẽ, thúc đẩy sự sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc.  03 yếu tố cơ bản cấu thành Chủ nghĩa Yêu nước Việt Nam đó là:  Tri thức, tình cảm và ý chí của con người Việt Nam.  Chủ nghĩa Yêu nước là giá trị thiêng liêng chung của toàn dân tộc Việt Nam, cùng cộng đồng người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, trở thành đặc trưng tiêu biểu của tính cách con người Việt Nam.  Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu quê hương xứ sở, từ sự gắn bó giữa những thành viên trong cộng đồng làng xã, rồi đến Quốc gia, Dân tộc.  Lãnh thổ Việt Nam hiện nay đã có nhiều nền văn hóa phát triển, trải qua nhiều thăng trầm, các dòng văn hóa đó đã hòa nhập vào dòng chảy chung của văn hóa Việt Nam.

         

Giáo dục Chủ nghĩa Yêu nước Việt Nam cho CB, ĐV & NLĐ của đơn vị trong giai đoạn hiện nay

          Trước hết cần xây dựng cho mỗi CB, ĐV & NLĐ có lòng tự hào Dân tộc sâu sắc:  Tự hào về đất nước, tự hào về truyền thống vẻ vang;  Giáo dục hoài bão, khát vọng, ý chí thực hiện mục tiêu, lý tưởng “Độc lập Dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội”.  Kế đến là thực hiện bằng hành động cụ thể, đặt lợi ích Dân tộc lên trên hết, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.  Để giáo dục Chủ nghĩa Yêu nước không thể không nhắc đến vai trò của văn hóa, giáo dục.  Mỗi cộng đồng, cơ quan, đơn vị, phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục, rèn luyện nhân cách, lối sống.  Giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Yêu nước cho CB, ĐV & NLĐ cần bám sát yêu cầu của cuộc sống, theo đó, công tác tư tưởng không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền và kêu gọi, mà phải chỉ dẫn các hành động đúng đắn.  Đồng thời, đội ngũ Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải phát huy vai trò tiên phong, thực hiện công tác chuyên môn gắn với phong trào thi đua yêu nước, để làm gương cho quần chúng.

Để tạo sự chuyển biến sâu sắc về chất lượng giáo dục Chủ nghĩa Yêu nước Việt Nam cho CB, ĐV & NLĐ, cần phải thường xuyên đổi mới, hoàn thiện nội dung giáo dục Chủ nghĩa Yêu nước cho các đối tượng, đa dạng hóa hình thức, phương pháp giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ sự nghiệp giáo dục Chủ nghĩa Yêu nước.  Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của tổ chức Đảng, Chính quyền, Đoàn thể trong mục tiêu của việc giáo dục ấy.  Trong khi triển khai thực hiện, cần chú trọng các ngày lễ hội, các hoạt động kỷ niệm, để phát huy tinh thần yêu nước, khơi dậy nhiệt tình yêu nước của CB, ĐV & NLĐ;  Đồng thời, chăm lo xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

 

Thực tiễn giáo dục Chủ nghĩa Yêu nước trong công việc hàng ngày tại đơn vị

Thời gian qua, tập thể đơn vị đã thực hiện một số giải pháp nhằm giáo dục Chủ nghĩa yêu nước cho CB, ĐV & NLĐ, đặc biệt Chi bộ đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, đổi mới và đa dạng hóa các phong trào thi đua yêu nước với nhiều hình thức, nội dung trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, nhằm mục tiêu xây dựng, bồi đắp tinh thần yêu nước và nâng cao tính giác ngộ chính trị.  Đối với những CB, ĐV & NLĐ còn trẻ, việc giáo dục lòng yêu nước tập trung vào nội dung thầm nhuần tinh thần yêu nước, thương dân, ý chí tự lập, tự cường, để mỗi CB, ĐV & NLĐ trẻ trung đó có thể tiếp tục sự nghiệp cách mạng của thế hệ đi trước, đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đơn vị, phát triển đất nước.

 

Trong thời gian tới, đơn vị đặt ra mục tiêu dưới đây để tăng cường việc giáo dục Chủ nghĩa yêu nước cho CB, ĐV & NLĐ 

Giáo dục lòng tự hào Dân tộc:  Tiến hành xây dựng cho CB, ĐV & NLĐ có lòng tự hào Dân tộc sâu sắc:  Tự hào về đất nước, về truyền thống lịch sử vẻ vang;  Tự hào về các anh hùng Dân tộc, về nền văn hóa với những giá trị tinh thần sâu sắc.  

Giáo dục hoài bão, khát vọng:  Hoài bão, khát vọng trong thời kỳ mới là vươn lên, thực hiện bằng được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Giáo dục tinh thần sẵn sàng làm việc:  Yêu nước biểu hiện bằng những việc làm cụ thể, cùng cả nước, vì cả nước, tự thân hoạt động vì Tổ quốc, vì Nhân dân.

Giáo dục ý chí kiên trì đấu tranh:  Đó chính là giáo dục ý chí kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những hành động làm yếu đi sức mạnh tổng hợp của toàn Dân tộc.

Giáo dục Chủ nghĩa Yêu nước chân chính gắn với Chủ nghĩa Quốc tế trong sáng:  Thực hiện nghĩa vụ quốc tế là yêu cầu có tính nguyên tắc, nhưng phải phù hợp khả năng và điều kiện thực tế.  Có thể nói, việc thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới chính là sự đóng góp của Dân tộc VN vào Phong trào Cách mạng Thế giới.

 

Kết thúc buổi sinh hoạt, Đ/c Bí thư thay mặt Cấp ủy tóm tắt:  Trong giai đoạn hiện nay cần tiếp tục vận dụng và phát triển những quan điểm, tư tưởng đã nêu trong Chuyên đề, nhằm xây dựng Chi bộ vững mạnh, ngang tầm với nhiệm vụ trong thời kỳ mới.  Bên cạnh đó, cần tiếp tục vận dụng và phát triển những quan điểm về Chủ nghĩa yêu nước, bởi lòng yêu nước của mỗi người dân VN chính là nền tảng, cơ sở tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn Dân tộc.  Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về Chủ nghĩa Yêu nước vẫn tiếp tục soi đường cho Dân tộc VN trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.  Những nét đặc sắc trong tư tưởng ấy không chỉ có ý nghĩa lịch sử quan trọng, mà còn có ý nghĩa thời đại thật to lớn, là bài học quý giá để mỗi CB, ĐV & NLĐ tu dưỡng, rèn luyện.

 

Chi bộ Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức

 


Các tin liên quan