“Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Chi bộ cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thành phần hồ sơ”

21/08/2023
Đảng bộ HFIC là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập theo Quyết định số 2234-QĐ/TU, ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy, có chính quyền cùng cấp là Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
         Đại hội đại biểu Đảng bộ HFIC lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ là 21 đồng chí. Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ HFIC có 16 chi, đảng bộ cơ sở (có 09 Đảng bộ và 07 Chi bộ cơ sở), 41 Chi bộ trực thuộc với tổng số đảng viên 710 đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ HFIC có 13 Chi, Đảng bộ cơ sở (có 08 Đảng bộ cơ sở, 05 Chi bộ cơ sở), 34 Chi bộ trực thuộc, tổng số đảng viên 603 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có 07 đồng chí (trong đó: 02 Ủy viên chuyên trách và 05 Ủy viên kiêm chức); Đầu nhiệm kỳ, có 09 Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở với 28 đồng chí (Chủ nhiệm 09 đồng chí, Phó Chủ nhiệm 09, 10 Ủy viên); hiện nay có 08 Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở với 24 đồng chí (Chủ nhiệm 08 đồng chí, Phó Chủ nhiệm 08, 08 Ủy viên).

        Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ gìn đoàn kết nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp; việc tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, đề bạt, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

        Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong toàn Đảng bộ; thực hiện tốt nhiệm vụ do Ban Thường vụ Đảng ủy giao, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh tại các tổ chức đảng trực thuộc. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy kiểm tra đối với 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên; ban hành Quyết định khai trừ đối với 01 trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật.
Ban Thường vụ Đảng ủy cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Cụ thể: kiểm tra đối với 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra Tài chính Đảng của Văn phòng Công ty,  kiểm tra đối với 02 tổ chức đảng về tài chính đảng và việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cũng đã tổ chức giám sát đối với 03 tổ chức đảng và 03 đảng viên về thực hiện Thông báo kết luận số 13-TB/UBKT.ĐU ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HFIC; việc thực hiện Quy định 48-QĐ/TW, Quy định về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước; việc rà soát bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; việc xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa của Đảng ủy và Ủy ban kiểm Đảng ủy.
Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giám sát thường xuyên các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc việc thực hiện kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đấ thuộc sở hữu Nhà nước theo Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11/11/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy.

        Qua kết quả kiểm tra, giám sát tại các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhận thấy hồ sơ các cuộc kiểm tra, giám sát của cơ sở còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như sau:

        Thứ nhất, trong thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng xác định thời gian kiểm tra, giám sát chưa phù hợp, cụ thể: chủ yếu xác định thời gian thực hiện trong quý III, quý IV của năm, làm tăng áp lực cho thành viên tổ, đối tượng được kiểm tra, giám sát và làm giảm chất lượng của cuộc kiểm tra, giám sát; có cuộc kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng xác định thời gian quá ngắn (07 - 15 ngày cho một cuộc kiểm tra hoặc giám sát); có cuộc kiểm tra, giám sát không quy định rõ thời hạn trong kế hoạch làm ảnh hưởng đến thực hiện quy trình kiểm tra, giám sát theo quy định. Bên cạnh đó, một số cuộc kiểm tra, giám sát lại vượt quá thời gian theo quy định.

        Thứ hai, một số tổ kiểm tra, giám sát xây dựng đề cương còn chung chung, không rõ ràng, cụ thể, sâu sát với nội dung kiểm tra (giám sát) khiến cho đối tượng được kiểm tra (giám sát) không thể báo cáo chi tiết, cụ thể làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc kiểm tra (giám sát).

        Thứ ba, thành phần hồ sơ lưu các cuộc kiểm tra, giám sát chưa đảm bảo theo quy định. Cụ thể: không ban hành quyết định kiểm tra (giám sát) mà chỉ ban hành kế hoạch kiểm tra (giám sát); thiếu một số văn bản của cuộc kiểm tra (giám sát); các hồ sơ lưu không đảm bảo theo chế độ mật; một số thông báo kết luận không nêu rõ thời gian khắc phục;…

        Thứ tư, một số tổ chức đảng còn thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng: chưa thực hiện mở sổ và báo cáo tài chính đầy đủ theo quy định; chưa xây dựng dự toán thu chi tài chính hàng năm; thực hiện trích nộp đảng phí về Đảng ủy cấp trên chưa đảm bảo đúng tỷ lệ quy định; một số khoản chi có chứng từ kèm theo chưa phù hợp hoặc chưa đầy đủ...

        Thứ năm, hồ sơ liên quan công tác cán bộ chưa lưu trữ hệ thống và đầy đủ dẫn đến việc khó/không thể truy lục đối chiếu khi kiểm tra; một số quy định nội bộ được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý đã hết hiệu lực thi hành nhưng chưa được cập nhật, sửa đổi; chưa cập nhật đầy đủ quy định của Đảng ủy cấp trên dẫn đến việc không thống nhất trong thực hiện và một số hồ sơ cán bộ còn thiếu sót.
 
        * Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhận thấy công tác kiểm tra, giám sát của cơ sở còn một số tồn tại, hạn chế xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

         Một là, trong năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ban hành rất nhiều quy định, hướng dẫn, quy trình mới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nhưng một số tổ chức đảng chưa kịp thời quán triệt, triển khai và cập nhật các quy định mới trong các cuộc kiểm tra, giám sát.
 
         Hai là, Đảng ủy, Chi bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tại chi, đảng bộ cơ sở không có cán bộ kiểm tra chuyên trách, tình hình nhân sự ở một số đơn vị có nhiều biến động, nên còn lúng túng về tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.  

         Ba là, việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm của một số tổ chức đảng chưa đạt yêu cầu nên dẫn đến chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát không cao.

        Bốn là, nhận thức của người đứng đầu cấp ủy về tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát từng bước được nâng lên, tuy nhiên chưa phát huy được vai trò trách nhiệm của thành viên cấp ủy trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

        Để thực hiện nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Chi bộ cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, thành phần hồ sơ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện một số giải pháp sau:

        Thứ nhất, tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai các quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Từ đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và các đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trong lãnh đạo, điều hành luôn có sự quan tâm xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên thực hiện theo các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương.

        Thứ hai, thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tại các cơ sở đảng trực thuộc, các chi bộ trực thuộc, cho các đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát. 

        Thứ ba, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phân công các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phụ trách các đơn vị, nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, đeo bám để hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm tra giám sát cho các đơn vị mà mình phụ trách.
Các tin liên quan