Đảng bộ HFIC tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

07/11/2023

          Hướng tới kỷ niệm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch số 377-KH/BTGTW ngày 01 tháng 11 năm 2023, để lan tỏa nội dung của Cuộc thi, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động, đoàn viên, hội viên trong toàn hệ thống Công ty tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) và Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (moj.gov.vn). 

Cuộc thi nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo và Ngành Tư pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống; đồng thời khẳng định trách nhiệm và quyết tâm của Ngành Tuyên giáo và Ngành Tư pháp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


trắ

Các tin liên quan