Nghỉ 40 ngày làm việc trở lên vẫn được xét “Lao động tiên tiến”

08/08/2017
Đó là nội dung được quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Theo đó, bỏ quy định: Không xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" khi nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 1-7-2014.

Như vậy, theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP, chỉ còn 2 trường hợp sau sẽ không được xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", gồm:

- Người mới tuyển dụng dưới 10 tháng;

- Người bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Ngoài ra, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với cán bộ, công chức, viên chức vẫn được giữ nguyên như sau:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt năng suất và chất lượng cao.

- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.

- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.

Nghị định 91/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-10-2017.

Sưu tầm: http://nld.com.vn

Các tin liên quan