Hội nghị tập huấn Chính sách Pháp luật 2017

15/11/2017
Sáng nay tại trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Q.3, Công đoàn HFIC tổ chức Hội nghị tập huấn Chính sách Pháp luật 2017, nội dung xoay quanh những điểm mới của Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội
  Thực hiện kế hoạch số 54/KH-LĐLĐ ngày 20/9/2017 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 28/KH-HĐPH ngày 11/8/2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố về việc tổ chức “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 Công đoàn HFIC đã triển khai kế hoạch Số: 146/KH-CĐĐTTC ngày 05 tháng 10 năm 2017 nhằm triển khai tổ chức thực hiện và xuất phát từ tình hình thực tế. Ban Thường vụ Công đoàn HFIC tổ chức lớp tập huấn Chính sách pháp luật năm 2017.

  Tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam – 09/11 một cách thiết thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người trong xã hội.
 Gắn với quán triệt, triển khai các nội dung nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 – 2020) và các luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định quan trọng mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017, 2018 liên quan đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ.

 Tạo sự đồng thuận, niềm tin của đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ vào các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

 Với hơn 100 học viên tham dự là cán bộ công đoàn cơ sở của 16 công đoàn cơ sở trực thuộc, việc tập huấn lần này là nhằm cập nhật cho các Công đoàn cơ sở một số điểm mới của Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội


                                                                                                                                                                                              Tin bài: Vĩnh Toàn

Các tin liên quan