Vợ sinh con, lao động nam được hưởng chế độ gì?

09/05/2018
Theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH 2014, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

 Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa giải đáp thắc mắc cho đoàn viên về chế độ thai sản dành cho lao động nam khi vợ sanh con. Điểm e Khoản 1 Điều 31 Luật BHXH 2014 quy định lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con là một trong các trường hợp người lao động (NLĐ) được hưởng chế độ thai sản.

Vợ sinh con, lao động nam được hưởng chế độ gì? - Ảnh 1.

Theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH 2014, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con

Về thời gian hưởng chế độ khi sinh con, Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH 2014 quy định như sau:

2. Lao động nam đang đóng BHXH khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 5 ngày làm việc;

b) 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Về mức hưởng chế độ thai sản, điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 39 Luật BHXH 2014 quy định như sau:

- Trường hợp NLĐ đóng BHXH chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH. Mức hưởng một ngày được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH 2014, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Đồng thời, theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH thì cha phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Sưu tầm: https://nld.com.vn

Các tin liên quan